2007 . KK的巴黎之旅

第3章 . 羅浮宮-Musée du Louvre (下)

KK的世界 (主頁-Main Page) 法國 (France) 巴黎 (Paris) 2007
第1章 . Bonjour Paris! ~ 早安巴黎! 第2章 . 羅浮宮-Musée du Louvre (上) 第3章 . 羅浮宮- Musée du Louvre (下)
4. 巴黎的標誌 . 巴黎鐵塔! 5 . 夢幻的香懈大道  

   

 

 

 

KK的世界 (主頁 - Main Page) 法國 (France) 巴黎 (Paris) 2007
第1章 . Bonjour Paris! ~ 早安巴黎! 第2章 . 羅浮宮- Musée du Louvre (上) 第3章 . 羅浮宮- Musée du Louvre (下)
4. 巴黎的標誌 . 巴黎鐵塔! 5 . 夢幻的香懈大道